Köpvillkor terms and conditions

Innehåll:

Paragraf 1- Definitioner

Paragraf 2- Företagsidentitet/Entreprenör

Paragraf 3- Tillämpning

Paragraf 4- Erbjudande

Paragraf 5- Överenskommelse

Paragraf 6- Ångerrätt

Paragraf 7- Kostnad för ångerrätt

Paragraf 8- Undantag till ångerrätten

Paragraf 9- Pris

Paragraf 10- Standard och garantiåtagande

Paragraf 11- Leverans och genomförande

Paragraf 12- Längd av åtagande, avslutande och förlängning

Paragraf 13- Betalning

Paragraf 14- Klagomål

Paragraf 15- Tvist

Paragraf 16- Övriga villkor

 

Paragraf 1- Definitioner

För dessa villkor ska följande definitioner gälla:

Ångerfrist: Den tid under vilken ångerrätten kan göras gällande..

Konsument: Fysisk person som ingår överenskommelse med entrepenören och som inte gör detta I egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person.

Dag: Kalenderdag

Löpande avtal: Ett distansavtal angående löpande leverans av varor eller tjänster över tid.

Beständig form: Informationslagringsform som gör att mottagaren eller entrepenören kan lagra information om en person eller transaktion i beständig form över tid.

Ångerrätt: Rätten för konsumenten att ångra sitt köp inom ångerfristen.

Entrepenör: Fysisk eller juridisk person som erbjuder varor eller tjänster till konsument via distansköp.

Distansköp: Ett avtal som ingås över distans via för ändamålet avsedda system.

Teknik eller system för distansköp: Teknisk lösning som möjliggör att avtal ingås via distans utan att konsumenten och entrepenören måste befinna sig på samma plats.  

 Paragraf 2- Bolagsidentitet/Entreprenör

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Paragraf 3- Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på varje erbjudande eller fullgjort distansavtal mellan entreprenör och konsument.

Innan avtalets ingående har innehållet i dessa villkor gjorts tillgängligt för konsumenten. I de fall där detta inte är möjligt eller lämpligt så kan villkoren hållas tillgängliga hos entreprenören tillsammans med indikation om var dessa kan läsas elektroniskt och på förfrågan från konsument tillsändas denne så snart som möjligt utan extra kostnad. I det fall specifika villkor är tillämpliga för en specifik produkt utöver dessa generella villkor så kan konsumenten välja att hänvisa till de villkor som är mest fördelaktiga för denne.

 

Paragraf 4- Erbjudanden

Om ett erbjudande har begränsad tillämpning eller har avvikande villkor eller specifikationer kommer detta att särskilt påtalas.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av den erbjudna produkten eller tjänsten. Beskrivningen är tillräckligt tydlig för att konsumenten ska kunna bilda sig en uppfattning om produkten eller tjänsten. Bilder som används av entreprenören är sanna återbildningar av produkten eller tjänsten. Entreprenören är inte bunden av fel eller misstag i beskrivningar eller erbjudanden som är eller borde vara uppenbara för envar.

Var erbjudande är utformat så att det innehåller tillräcklig information om vilka rättigheter och åtaganden som gäller för köpet. Detta gäller specifikt:

Pris inklusive moms eller andra skatter.

Eventuella leveranskostnader.

Sättet på vilket avtalet har ingåtts inklusive eventuella signaturer eller andra valideringar.

Huruvida ångerrätt gäller eller inte.

Betalningsmetod, leverans samt genomförande av avtalet.

Tidsfrist för att acceptera avtalet eller den tidsrymd under vilken entreprenören garanterar priset.

Kostnaden för distanskommunikation i de fall där denna beräknas på annat sätt än standardprissättningen.

I vilken form avtalet lagas hos entrerenören och på villket sätt konsument kan tillgå lagringen.

Sättet på vilket konsumenten innan avtalets ingående kan kontrollera och eventuellt ändra eller återställa den information denna har uppgivit.

I vilken mån villkoren är på andra språk, inklusive Nederländska

De etiska regler som gäller för entreprenören och på vilket sätt konsumenten kan tillgå dess regler; samt den minsta durationen för avtalet I de fall där löpande avtal är tillämpligt.

 

Paragraf 5 - Överenskommelse

Avtalet är fullgjort, med hänsyn taget till bestämmelserna I paragraf 4, I det ögonblick då konsumenten accepterar och uppfyller kraven för ingått avtal.

Om konsumenten accepterar avtalet elektroniskt ska entreprenören omedelbart eller så snart som möjligt bekräfta avtalet. Så länge som detta inte har skett så kan konsumenten frånträda avtalet.

I det fall avtalet ingås elektroniskt skall entreprenören hålla med lämpliga tekniska och organisatoriska resurser för att skydda personliga data och tillförsäkra en säker webbmiljö. Om elektronisk betalning erbjuds så skall entreprenören tillse att nödvändiga säkerhetsarrangemang finns på plats.

Entreprenören har, i den mån detta medges av gällande lag, rätt att kontrollera huruvida konsumenten har möjlighet att fullgöra sina betalningsmässiga åtaganden samt att det i övrigt föreligger förutsättningar för ett sunt distansavtal. Om entreprenören finner att det finns goda skäl därtill kan denne vägra ingå avtalet alternativt diktera specialvillkor för det enskilda köpet.

Entreprenören skall i samband med produktleverans, i antingen skriftlig eller beständig elektronisk form bifoga följande information:

a.        Företagets address till vilket konsument kan tillsända klagomål

b.       Under vilka villkor konsument kan utöva sin ångerrätt samt eventuella undantag från ångerrätten.

c.        Information om garantier och serviceåtaganden

d.       Informationen som indikeras i paragraf 3 såvida denna information inte redan har delgetts innan avtalets ingående..

e.       På vilka villkor avtalet kan avslutas I de fall avtalet löper på ett år eller mer eller I de fall där avtalet löper tills vidare. Vid löpande avtal gäller denna punkt endast första leveranstillfället.

 

Paragraf 6 - Ångerrätt

Produktleverans:

Efter köpet har konsumenten rätt att utan skäl frånträda avtalet inom 14 dagar. Ångerperioden börjar löpa från den dag då konsumenten, eller annan som konsumenten med entreprenörens vetskap har satt i dennes ställe, mottager produkten

Under ångerfristen skall konsumenten hantera produkten, dess paketering och dess emballage med omsorg. Produkten ska endast uppackas i den mån detta behövs för att avgöra huruvida konsumenten vill behålla produkten eller inte. Om denne vill utnyttja ångerrätten så skall denne returnera produkten tillsammans med eventuell utrustning samt i den mån detta är möjligt I dess originalförpackning. Konsumenten skall följa de instruktioner för retur som denne får av entreprenören.

Leverans eller utförande av tjänster :

Efter leverans eller utförande av tjänster så har konsumenten rätt att inom 14 dagar frånträda avtalet, räknat från avtalets ingående.

För att nyttja ångerrätten skall konsumenten följa de instruktioner denne får av entreprenören i samband med erbjudandet eller leveransen av tjänsten.

 

Paragraf 7- Konstnader för ångerrätten

Om konsumenten nyttjar ångerrätten behöver denne inte betala mer än kostnaden för returen.

Om konsumenten redan har erlagt betalning skall entreprenören återbetala summan så snart som möjligt, men inte senare än 14 dagar efter frånträdandet eller genomförd retur.

 

Paragraf 8- Undantag till ångerrätten

Entreprenören har rätt att undantaga ångerrätten i tillämpliga fall. Undantaget gäller bara om entreprenören tydligt har angett detta senast innan avtalets ingående.

Undantag från ångerrätten är bara möjlig vad gäller följande produkter :

a.        Produkter vilka är specialbeställda och tillverkade eller levererade enligt konsumentens individuella specifikationer.

b.       Produkter vars natur gör dem uppenbart personaliserade

c.        Produkter vars natur gör att de inte kan returneras

d.       Produkter med kort livslängd

e.       Produkter vars pris är exponerat mot väsentliga fluktuationer på finansmarknaden över vilka entreprenören saknar kontoll

f.         Individuella tidningar eller magasin

g.        För alla produkter där det inte med säkerhet kan säkerställas att de har levererats från www.royalqueenseeds.se

 

Paragraf 9- Prissättning

Under betänketiden som nämns i erbjudandet så skall priset inte ändras med undantag för ändringar i aktuella momssatser.

Oavsett vad som nämns i föregående paragraf så kan entreprenören komma att erbjuda produkter som är exponerade mot väsentliga fluktuationer på finansmarknaden över vilka entreprenören saknar kontoll. Denna bundenhet till prisförändringar och det faktum att det uppgivna priser är ett ungefärpris skall nämnas i samband med erbjudandet.

Prisökningar efter 3 månader från avtalets ingående är endast tillåtna när dessa beror på förändringar i lag eller konsumentregler.

Prisökningar efter 3 månader från avtalets ingående är endast tillåtna när entreprenören har specificerat detta och :

a.        Dessa beror på förändringar i lag eller konsumentregler; eller

b.       Konsumenten har rätten att frånträda avtalet från datumet för prisökningen.

Uppgivna priser skall inkludera moms.

 

Paragraf 10- Standard och garantiåtagande

Entreprenören skall tillgodose att produkten eller tjänsten lever upp till avtalet, tillse avtalade specificationer, sundhet och användbarhet samt efterlevnad av gällande lag. Om överenskommet skall entreprenören också garantera att produkten är lömplig för användingsområden utöver det normala.

En garanti utgiven av entreprenören, tillverkaren eller importören inverkar på inget sätt på de rättigheter som konsumenten har rätt att åberopa med anledning av detta avtal.

 

Paragraf 11- Leverans och genomförande

Entreprenören skall iakttaga nogrannhet vid mottagandet och expedierandet av beställningar av produkter eller vid tjänsteförfrågningar.

Adressen som uppgives av konsumenten vid beställningstilfället skall betraktas som leveransställe.

Med iakttagelse av vad som sägs I paragraph 4 av detta avtal skall entreprenören expediera beställningar skyndsamt, dock ej inte senare än 30 dagar från beställning såvida annat inte har överenskommits. Om leverans är försenad eller helt eller delvis inte kan genomföras skall konsument underrättas om detta inte senare än 30 dagar efter beställning. I detta fall har konsument rätt att frånträda avtalet utan kostnad samt rätt till kompensation.

I det fall hävning sker med hänvisning till ovanstående paragraf skall entreprenören återbetala erlagt belopp så snart som möjligt, dock ej senare än 30 dagar efter hävandet.

Om leverans av en beställd produkt ter sig omöjlig skall entreprenören försöka tillgängliggöra en likvärdig ersättningsprodukt samt senast innan leverans tydliggöra för konsument att en likvärdig ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte undantagas i fråga om ersättningsprodukt och kostnaden för retur skall i detta fall stanna på entreprenören.

Risken för skada eller förlorad produkt vilar, såvida inte annat överenskommits, på entreprenören fram till leveranstillfället till konsument eller av denne utsedd mottagare som har meddelats entreprenören på förhand. I det fall en skadad produkt har mottagits skall konsumenten meddela detta via epost inom tre dagar från mottagandet.

 

Paragraf 12- Längd av åtagande, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsument kan när som helst säga upp löpande avtal om regelbunden leverans av produkter (inclusive elektricitet) och tjänster med iakttagande av en månads uppsägningstid.

Konsument kan när som helst säga upp tidsbestämt löpande avtal om regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) och tjänster med iakttagande av en månads uppsägningstid och med upphörande vid avtalstidens slut.

Konsumenten kan I de fall som åsyftas I föregående stycken :

När som helst under tidsperioden för avtalet inkomma med uppsägning

Inkomma med uppsägning via samma kommunikationsform som avtalet ingåddes

Inkomma med uppsägning med samma uppsägningstid som entreprenören har förbehållit sig själv.

Förlängning

Ett avtal innebärande tidsbestämt löpande avtal om regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) och tjänster kan inte automatiskt förnyas eller förlängas för en ny tidsbestämd period.

Oavsett vad som anges i föregående stycke så kan ett avtal innebärande tidsbestämt löpande avtal om regelbunden leverans av dagstidning, veckotidning eller magasin automatiskt förlängas med tre månader åt gången om konsumenten har rätt att säga upp avtalet till slutet av den förlängda perioden med iakttagande av en månads uppsägningstid.

Ett avtal innebärande tidsbestämt löpande avtal om regelbunden leverans av produkter kan endast försängas tillsvidare om konsumenten samtidigt har rätt att när som helst inkomma med iakttagande av en månads uppsägningstid eller tre månader i fallet leverans av dagstidning, veckotidning eller magasin med leverans en gång per månad.

Ett avtal innebärande tidsbestämt löpande avtal om regelbunden leverans av dagstidning, veckotidning eller magasin i fråga om introduktions eller proverbjudande kan inte förlängas automatiskt utan ska upphöra vid introduktionsperiodens slut.

Löptid

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år så har konsument rätt att efter ett år frånträda avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid. Föregående stycke är endast tillämpligt i den mån detta inte strider mot vad som är skäligt för parterna.

 

Paragraf-13 Betalning

Såvida inte annat har överenskommits så skall betalning erläggas av konsumenten inte senare än 7 dagar efter inladningen av ångerperioden enligt paragraf 6, första stycket i detta avtal. I fallet utförande av tjänst ska ångerperioden anses börja löpa från det att konsumenten har mottagit avtalsbekräftelse.

Vid försäljning av produkter till konsument skall en förbetalning om mer än 50% aldrig stipuleras I de allmänna villoren. I de fall en förbetalning har stipulerats kan konsument inte åberopa några rättigheter förrän överenskommen betalning har erlagts.

Konsumenten är skyldig att meddela entreprenören om eventuella felaktigheter i betalningsdetaljerna.

I det fall konsument inte betalar som överenskommet så har entreprenören rätt att, inom ramen för gällande lag, ta ut rimliga konstnader som har meddelats konsument i förväg.

 

Paragraf 14- Klagomål

Entreprenören ska hålla sig med en publicerad klagomålsprocedur och ska i sin hantering av klagomål hålla sig till denna procedur.

Klagomål skall inom rimlig tid efter iakttagande av fel inges till entreprenören med full och tydlig förklaring av felets natur.

Klagomål ingivna till entreprenören skall besvaras inom 14 dagar från klagomålets mottagande. Om det kan antas att hanteringen kan komma att ta längre tid skall entreprenören inom 14 dagar meddela detta till konsument med indikation om när denne kan förvänta sig svar.

Om ett klagomål inte kan lösas genom klagomålsproceduren så ska det betraktas som ett tvistemål.

 

Paragraf 15- Tvistemål

Dessa villkor och eventuella tvistemål därav skall vara underkastade Nederländsk lag.

 

Paragraf 16- Övriga villkor

Eventuella tillägsvillkor eller avvikande villkor i jämförelse med dessa generella villkor skall inte vara till men för konsumenten och skall bevaras i skrift på beständigt medium på så sätt att de kan hållas tillgängliga för konsument.

 

Ingen av produkterna på vår webbplats, inklusive CBD-produkter, är avsedda att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom.

ÄR DU ÖVER 18 ÅR GAMMAL?

Innehållet på RoyalQueenSeeds.com är endast lämpligt för vuxna och är reserverat för personer med myndig ålder.

Se till att du är medveten om landets lagar.

Genom att klicka på STIG PÅ, bekräftar
du att du är
18 år eller äldre.